yteduphongdanang.vn TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch?

yteduphongdanang.vn
Title: TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch?
Keywords: TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch?
Description: TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch?
yteduphongdanang.vn is ranked 8467632 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. yteduphongdanang.vn has 43% seo score.

yteduphongdanang.vn Information

Website / Domain: yteduphongdanang.vn
Website IP Address: 123.31.12.102
Domain DNS Server: dns19.fpt.vn,dns20.fpt.vn

yteduphongdanang.vn Rank

Alexa Rank: 8467632
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

yteduphongdanang.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,503
Daily Revenue: $4
Monthly Revenue $123
Yearly Revenue: $1,503
Daily Unique Visitors 379
Monthly Unique Visitors: 11,370
Yearly Unique Visitors: 138,335

yteduphongdanang.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 14:13:28 GMT
Server Apache/2.2.27 (CentOS)

yteduphongdanang.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch? 1 1.06%

yteduphongdanang.vn Traffic Sources Chart

yteduphongdanang.vn Similar Website

Domain Site Title

yteduphongdanang.vn Alexa Rank History Chart

yteduphongdanang.vn aleax

yteduphongdanang.vn Html To Plain Text

TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG | Trang ch? Liên k?t website - tìm ki?m TTYT DP TP. ?à N?NG Liên k?t website... Vi?n V? sinh D?ch t? Trung ??ng S? Tài nguyên và M?i tr??ng ?à N?ng S? Khoa h?c và C?ng ngh? ?à N?ng S? Th?ng tin và Truy?n th?ng ?à N?ng S? V?n hoá, Th? thao và Du l?ch TP ?à N?ng S? N?i v? ?à N?ng C?ng th?ng tin ?i?n t? ?à N?ng B? Y t? C?c Y t? D? phòng S? Y t? ?à N?ng Tin t?c s? ki?n ?à N?ng Home Gi?i thi?u Th?ng tin ??n v? S? ?? t? ch?c V? trí, ch?c n?ng, nhi?m v? Quá trình hình thành và phát tri?n Quan h? h?p tác K? thu?t c?ng ngh? K? y?u D?ch v? ? Tiêm ch?ng ? B?ng giá v?c xin ? L?ch tiêm ch?ng ? V?c xin ? Huy?t Thanh ? Xét nghi?m ? Xét nghi?m ngu?n n??c ? Xét nghi?m th?c ph?m ? Xét nghi?m ph?c v? tiêm ch?ng ? Xét nghi?m ph?c v? ch?n ?oán b?nh và b?nh ngh? nghi?p ? Giám sát các y?u t? trong m?i tr??ng lao ??ng ? xét nghi?m v? sinh, an toàn th?c ph?m nh?p kh?u ? T? v?n ? T? v?n tiêm ch?ng ? T? v?n xét nghi?m ? T? v?n l?p h? s? v? sinh lao ??ng ? T? v?n dinh d??ng ? T? v?n ?ái tháo ???ng ? Phun hóa ch?t di?t c?n trùng ? Khám s?c kh?e ? Khám s?c kh?e ??nh k? ? Khám b?nh ngh? nghi?p ? Khám và ?i?u tr? m?t s? b?nh n?i ti?t ? Khám tuy?n d?ng ?ào t?o - Nghiên c?u ? ?ào t?o ? Nghiên c?u Th?ng báo ? Th?ng báo d?ch b?nh ? Th?ng báo tuy?n d?ng ? Th?ng báo ??u th?u ? Th?ng báo chung ? V?n b?n Tin t?c ? Tin t?c - s? ki?n ? B?n tin chuyên ngành ? B?n tin trung tam Th? vi?n hình ?nh ? Hình ?nh ? Ho?t ??ng trung tam ? Ho?t ??ng chuyên ngành ? Ho?t ??ng ?oàn th? ? Video ? Truy?n th?ng ? Ho?t ??ng Liên h? Chào m?ng ??n v?i website yteduphongdanang.vn Th? hai, ngày 08 tháng 08 n?m 2016 "H?y r?a tay cho tr? v?i xà phòng th??ng xuyên ?? phòng Tay chan mi?ng" dan vu 2014 thieu nhi 2014 tap huan trien khai soi rubela o huyen taphuan TCM khambenh taphuanphunthuoc khambenh2 doanjica daihoicongdoan tuvan betiemchung daihoidangtapthenam tangqua8.3 8.3 thanhnien sl5 sl3 sl2 1 5253 0543 04511 TH?NG BáO B?t ??u t? ngày th? hai 27/6/2016, phòng tiêm ch?ng d?ch v? c?a Trung tam s? chính th?c ho?t ??ng t?i ??a ?i?m m?i 103 HùngV??ng - Thành ph? ?à N?ng (S? Y t? c?). Trong tr??ng h?p h?t vaccin chúng t?i s? nh?n tin cho quy khách bi?t và khi có vaccin l?i chúng t?i s? c?p nh?t trên Website: www.yteduphongdanang.vn =>DICH V? =>TIêM CH?NG =>B?NG GIá V?C XIN. B?m vào ?ay ?? xem b?ng giá và tình tr?ng còn h?t c?a v?c xin B?m vào ?ay ?? xem l?ch tiêm ch?ng và l?ch xét nghi?m Chi ti?t Tin t?c - s? ki?n T??ng quan nhan qu? gi?a ?ái tháo ???ng và b?nh tim m?ch: tia hi v?ng m?i ? (05/08/2016) ?à N?ng,ngày 05 tháng 8 n?m 2016 ??c thêm ? FDA ch?p thu?n thu?c Epclusa ?i?u tr? cho b?nh nhan viêm gan C có t?t c? các ki?u gen c?a virus viêm gan C (26/07/2016) ?à N?ng, ngày 26 tháng 7 n?m 2016 ??c thêm ? H??ng ?ng ngày viêm gan th? gi?i-28/7/2016 (26/07/2016) ?à N?ng, ngày 26 tháng 07 n?m 2016 ??c thêm ? H? tr? tr?c tuy?n Th? vi?n hình ?nh Th?ng báo d?ch b?nh ? TìNH HìNH D?CH B?NH SXH TU?N 32 (t? 01/8/2016 – 07/8/2016) ? TìNH HìNH D?CH B?NH TCM TU?N 32 (t? 01/8/2016 – 07/8/2016) ? TìNH HìNH D?CH B?NH TH?Y ??U Và CáC B?NH TRUY?N NHIêM KHáC TU?N 32 (t? 01/8/2016 – 07/8/2016) ? TìNH HìNH D?CH B?NH SXH TU?N 31 (t? 24/7 – 31/7/2016) ? TìNH HìNH D?CH B?NH TCM TU?N 31 (t? 24/7 – 31/7/2016) Th?i ti?t Hà N?i Dà N?ng TP H? Chí Minh D?ch v? Xét nghi?m T? v?n Phun hóa ch?t di?t c?n trùng Khám s?c kh?e Tiêm ch?ng B?n tin chuyên ngành T??ng quan nhan qu? gi?a ?ái tháo ???ng và b?nh tim m?ch: tia hi v?ng m?i ? (05/08/2016) ?à N?ng,ngày 05 tháng 8 n?m 2016 ? Xem chi ti?t ? FDA ch?p thu?n thu?c Epclusa ?i?u tr? cho b?nh nhan viêm gan C có t?t c? các ki?u gen c?a virus viêm gan C ? H??ng ?ng ngày viêm gan th? gi?i-28/7/2016 ? B?nh v?ng m?c ?ái tháo ???ng ? Qu?n ly ?ái tháo ???ng ? D??c lam sàng: Thu?c Jardiance (empagliflozin) - thêm m?t l?a ch?n ?i?u tr? ?ái tháo ???ng type 2. ? Cúm mùa ? C?p nh?t lam sàng?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng thai k? b?ng Metformin ... ? Phòng H?i ch?ng ??t t? ? tr? s? sinh (SIDS) ? Xem t?t c? các tin ??i tác Copyright ? 2012 - TRUNG T?M Y T? D? PHòNG TP ?à N?NG D?a ch?: S? 315 Phan Chau Trinh - TP.?à N?ng C? s? tiêm ch?ng : S? 103 Hùng V??ng - TP.?à N?ng Di?n tho?i: 0511.3.821.469 (kh?ng t? v?n tiêm ch?ng) - Fax: 0511.3.897.218 ???ng day nóng : 0905.108.844 (kh?ng t? v?n tiêm ch?ng) ???ng day nóng S? Y t? : 0965.241.818 ???ng day nóng B? Y t? : 1900.9095 Email: trungtamyteduphong@danang.gov.vn hyundai ?à n?ng Thi?t k? web ?à N?ng TINH V?

yteduphongdanang.vn Whois

Domain Name: YTEDUPHONGDANANG.VN